مجوزهای مجموعه سرمایه گذاری های دومان در سال 2017 فعالیت تمام این مجموعه ها متوقف شد .